Algemene voorwaarden “het sportsalon”

1. Definities

In deze algemene voorwaarden “Het Sportsalon” wordt verstaan onder :

1.1.   Het Sportsalon : Gersi BVBA, het bewegingsconcept dat aan de klant wordt aangeboden onder de naam “Het Sportsalon”.

1.2.   Klant : de natuurlijke persoon (m/v) op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.

2. Algemeen

2.1.   Op alle door Het Sportsalon gesloten overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is de rechtbank die bevoegd is voor de plaats alwaar de vestiging gelegen is en de klant zich heeft geadministreerd.

2.2.   Met het afsluiten van uw eerste abonnement dient u een persoonlijke chip, die uw digitale gegevens bevat, aan te kopen. Deze RFID-armband laat ons toe uw bezoeken te registreren en indien nodig na te trekken. U dient deze armband ten allen tijde bij u te dragen wanneer u zich in de trainingsruimte van de fitness bevindt. Om misbruik te vermijden (en om u onaangename verrassingen te besparen) dient U verlies of diefstal zo snel mogelijk te melden zodat we de chip ongeldig kunnen maken in ons systeem en u van uw verantwoordelijkheid kunnen ontlasten. U dient dan een nieuwe RFID-armband aan te schaffen aan het gebeurlijke tarief (€ 15,00).

2.3.   De klant mag onbeperkt gebruik maken van Het Sportsalon gedurende de looptijd van zijn/haar abonnement, rekening houdend met de geldende huisregels vermeld in het huishoudelijk reglement. De klant kan gebruik maken van de kleed- en douchefaciliteiten van Het Sportsalon. Bij verdenking van onterecht gebruik of in geval van nood is Het Sportsalon gemachtigd zich toegang te verschaffen tot desbetreffende kleedkamer annex doucheruimte.

2.4.   Waardevolle voorwerpen kunnen gedeponeerd worden in de daartoe bestemde doosjes die in een kast met slot bewaard worden tijdens de trainingssessie.

2.5.   Het Sportsalon behoudt zich het recht voor personen bij inschrijving om identificatie te vragen.

2.6.   Uw RFID-armband is strikt persoonlijk en mag in geen geval aan derden worden doorgegeven  uitgeleend. Het verstrekken van de toegang aan derden is strikt verboden. Het niet-naleven van deze regels leidt onherroepelijk tot het ongeldig maken van de persoonlijke RFID-armband en de nietigverklaring van het abonnement, zonder terugstorten van het abonnementsgeld.

3. Overeenkomst

Het sportsalon behoudt zich het recht voor om na het einde van de contractuele periode, de tarieven en/of voorwaarden aan te passen.

4. Lidmaatschap

4.1.   Het lidmaatschap en de betalingsverplichting vangen aan per datum van ingang zoals door de klant bij inschrijving aangegeven.

4.2.   De klant is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in de overeenkomst vermelde startdatum.

4.3.   Alle abonnementen van Het Sportsalon zijn niet inruilbaar of kunnen niet doorgegeven of doorverkocht worden en kunnen alleen gebruikt worden door 1 persoon die verbonden is aan een persoonlijke RFID-armband.

4.4.   Alle abonnementen die afgesloten worden aan studententarief zijn alleen bestemd voor studenten, daarmede is de student verplicht te melden wanneer zij of hij geen student meer is, zodat er een nieuwe overeenkomst kan afgesloten worden. Indien dit niet tijdig doorgegeven wordt, zal het hele abonnement aan een normaal tarief gerekend worden waar dan op het einde van de 12 maanden het nog openstaande bedrag via domiciliëring of een andere betalingsmethode zal geïnd worden.

4.5.   Alle abonnementen verlopen als de termijn verstreken is. Een abonnement wordt verlengd middels een nieuw contract of tijdige betaling.

4.6.   Een abonnement is niet opzegbaar of terug te vorderen wanneer er bepaalde toestellen gewisseld worden of niet meer werken of niet meer aanwezig zijn.

4.7.   Indien de klant geen gebruik maakt van het recht tot trainen waarvoor hij/zij is ingeschreven, vindt geen restitutie van de contributie plaats.

4.8.   Jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar kunnen bij Het Sportsalon trainen indien zij in het bezit zijn van een geldige RFID-armband. Aanmelding voor het lidmaatschap en ondertekening van de overeenkomst dient door de ouder/wettelijke vertegenwoordiger te geschieden.

4.9.   Bij heropstart na het verlopen van een abonnement wordt er een administratieve kost van € 30,00 gerekend indien dit plaatsgrijpt binnen het jaar na het beëindigen van de vorige overeenkomst. Zit er meer dan een jaar tussen, dient een nieuwe intake gepland te worden.

5. Lidmaatschapsgelden

5.1.   Alle betalingen gebeuren contant, via overschrijving of domiciliëring en dit binnen de vijf dagen na aanvang van het eerste abonnement. Er wordt geen gespreide betaling toegelaten. Bij verlenging en bij de abonnementen met maandelijkse betaling dient het desbetreffende bedrag de eerste van de volgende maand op de rekening te staan. Bij gebreke hieraan wordt de toegang aan Het Sportsalon ontzegd.

5.2.   In de regel wordt de einddatum van een abonnement niet aangepast. Bij langdurige lichamelijke onbekwaamheid kunnen eventueel uitzonderingen gemaakt worden. Dit zal geval per geval bekeken worden. Een abonnement wordt nooit terugbetaald.

5.3.   Nalatigheidsinteresten worden aangerekend bij niet-betaling binnen 30 dagen volgend op de factuurdatum of startdatum. Ingeval van laattijdige betaling wordt het bedrag verhoogd met een interest van 1.5% per maand, vanaf de vervaldatum. Het Sportsalon dient hiervoor geen aanmaning te versturen.

5.4.   Indien Het Sportsalon dient over te gaan tot invordering van haar vordering op de klant, is de klant tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, een schadebeding (20% op de achterstallen) en een conventionele nalatigheidsinterest van 1,5 % per maand verschuldigd.

5.5.   In geval van betwisting zullen enkel de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd zijn om kennis te nemen van het geschil.

6. Privacy

6.1.   Het Sportsalon gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 en volgens de regels van GDPR tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.

6.2.   Indien de klant zijn persoonlijke gegevens aan Het Sportsalon overmaakt, worden deze in het bestand van Het Sportsalon opgenomen en worden ze verwerkt : voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten, voor het uitvoeren van marktstudies, om de klant te informeren over de nieuwe producten en diensten, voor de verwezenlijking van informatie- en promotiecampagnes. De persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt, met uitzondering van aan Het Sportsalon gelieerde ondernemingen die betrokken zijn bij de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst.

7. Persoonlijke RFID-armband

7.1.   De klant ontvangt na ondertekening van de overeenkomst de RFID-armband.

7.2.   De klant blijft ten allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de RFID-armband.

7.3.   De RFID-armband is ten allen tijde niet overdraagbaar.

7.4.   Het Sportsalon is bevoegd om bij misbruik van deze RFID-armband de klant de toegang te ontzeggen.

7.5.   Bij verlies of diefstal van de RFID-armband dient dit direct aan Het Sportsalon te worden gemeld opdat de klant zich zo ontslaat van zijn verantwoordelijkheden bij misbruik door derden met de verloren RFID-armband. Het Sportsalon ziet zich genoodzaakt om € 15,00 in rekening te brengen voor een nieuwe RFID-armband.

8. Openingstijden

8.1.   Het Sportsalon is bevoegd om geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

8.2.   Het Sportsalon is bevoegd de openingstijden (of onderdelen van) tijdelijk of blijvend te wijzigen.

8.3.   Het Sportsalon is bevoegd om de in de overeenkomst vermelde vestiging kortstondig voor noodzakelijke reparatie of onderhoudswerkzaamheden te sluiten.

9. Aansprakelijkheid

9.1.   De klant dient lichamelijke voorkomendheden, die intensieve training kunnen beïnvloeden, of andersom, te vermelden.

9.2.   Het Sportsalon kan niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijke of materiële schade, opgelopen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik van toestellen of apparaten die door Het Sportsalon of door een derde persoon ter beschikking gesteld werden. De klant wordt verondersteld bij het gebruik van de apparaten zich te informeren over het oordeelkundig gebruik ervan, en dit bij de door Het Sportsalon erkende personen, wanneer het gebruik ervan gevaar kan inhouden.

9.3.   Iedere klant is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Er is geen speciale verzekering afgesloten voor de gebruikers van de trainingsruimte. Eventuele bijkomende verzekeringen dienen persoonlijk te worden afgesloten. Noch Het Sportsalon, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de vestiging. Het Sportsalon kan niet aansprakelijk gesteld worden voor voorwerpen die door leden zijn meegebracht en onderdeel vormen van diefstal of beschadiging.

10. Huishoudelijk reglement

10.1. De klant is bekend met de door Het Sportsalon gehanteerde huisregels. Deze huisregels hangen aan de kast bij de ingang van de vestiging. De klant is verplicht deze huisregels na te leven.

10.2. Elke klant dient zich tegenover andere leden op een faire en sportieve wijze te gedragen en te verzaken aan alles wat de orde en de rust in de organisatie van Het Sportsalon verstoort, alsook de aanwijzingen van Het Sportsalon te respecteren. Alle gebruikers worden geacht de ruimte en het aanwezige materiaal te beheren als een goed huisvader. (Een medewerker van) Het Sportsalon kan ten allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wier gedrag daar aanleiding toe geeft.

10.3. De klant aanvaardt zich te houden aan het huishoudelijk reglement. Het Sportsalon behoudt zich het recht voor om ten allen tijde het huishoudelijk reglement alsook de diensten en productaanbod aan te passen wanneer dit wenselijk geacht wordt. Bij overtreding van het huishoudelijk reglement houdt Het Sportsalon  zich het recht voor het abonnement éénzijdig te verbreken zonder enige vorm van schadevergoeding.

11. Slotbepaling

11.1. Overeenkomsten tussen de klant en Het Sportsalon kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan, en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd, behoudens de uitzonderingen zoals in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

11.2.    Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.